top of page

Objectius educatius

Tenim com objectiu donar les eines i estímuls suficients per aconseguir un desenvolupament integral dels nostres nens en quant als aspectes biològics, motors, psicològics, afectius, lúdics, emocionals i socials.  

En quant als objectius educatius generals que volem aconseguir, tenint en compte la individualitat de cada nen i que no tots son iguals ni aprenen alhora les mateixes coses son:


  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

  • Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup social.

  • Respondre a sentiments d’afecte i respectar la diversitat.

  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats.

  • Comunicar-se i expressar-se  per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

  • Observar, explorar i conèixer l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte. 

  • Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i del temps a partir de les pròpies vivències.

  • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

  • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.

Objectius educatius: Sobre nosotros
bottom of page